Terug

LEVERINGSVOORWAARDEN KLUSBEDRIJF IKKLUSZELF

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van Klussenbedrijf IKKLUSZELF.

Algemene Leveringsvoorwaarden

IKKLUSZELF handhaaft de regels van het ARBO besluit, deze vervangen alle regels van de ARBO Wet en zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de ARBO regeling. Klussenbedrijf IKKLUSZELF zal geen werkzaamheden verrichten waaraan bijzonder gevaar verbonden is, voordat dit geheel is besproken en veilig gesteld. De benodigde veiligheidsmaatregelen zullen wij ten allen tijde nemen. Dit om zo veilig mogelijk de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Verzekering

Klussenbedrijf IKKLUSZELF is verzekerd bij de ABN-AMRO onder de verzekeringsvoorwaarden behorend bij het schadepakket AVV-ZZP-2009. Als klussenbedrijf IKKLUSZELF bij u schade heeft veroorzaakt en u heeft dat zonder te melden aan Klussenbedrijf IKKLUSZELF door derden laten repareren dan zal klussenbedrijf IKKLUSZELF de kosten, die daarvoor in rekening zijn gebracht, niet vergoeden.

Klussenbedrijf IKKLUSZELF is niet aansprakelijk in de volgende gevallen

Bij het boren in een muur, waarachter of waarin bijvoorbeeld een niet zichtbare waterleiding is weggewerkt, waar in dit geval door- heen wordt geboord. Hetzelfde geldt voor het instorten van de muur, het beschadigen van het stucwerk, het doorboren van gas/ water/cv of elektra leidingen. Als Klussenbedrijf IKKLUSZELF bijvoorbeeld de opdracht krijgt om een muur te slopen, of een kozijn weg te halen en er ontstaat gevolgschade aan het huis, dan is de opdrachtgever aansprakelijk.

Offerte

De offertes van Klussenbedrijf IKKLUSZELF zijn standaard tot 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig. Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen bij Klussenbedrijf IKKLUSZELF. Mocht het om een niet vrijblijvende offerte gaan of om een offerte, waarvoor Klussenbedrijf IKKLUSZELF kosten bij u in rekening zal brengen, dan vraagt IKKLUSZELF hier vooraf mondeling of schriftelijk toestemming. Opdrachten zijn voor IKKLUSZELF pas bindend na een schriftelijke bevestiging door IKKLUSZELF.

Extra werkzaamheden

Werkzaamheden die niet in de offerte zijn meegenomen en die op uw (mondelinge) verzoek toch dienen te worden uitgevoerd, worden doorberekend op basis van nacalculatie.

Overmacht

Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen in alle gevallen, waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort.

Opdrachten aanname beleid

Klussenbedrijf IKKLUSZELF neemt opdrachten aan op de volgende rechtsgeldige manier: mondeling per telefoon of per e-mail. In sommige gevallen kan Klussenbedrijf IKKLUSZELF om een schriftelijke bevestiging vragen per e-mail of post.

Betalingscondities

Klussenbedrijf IKKLUSZELF factureert standaard aan het einde van de werkweek, oftewel op zaterdag. Factuur bij voorkeur te betalen binnen 5 werkdagen overmaken op ABN-AMRO rekeningnummer: 46.06.60.209 t.n.v. IKKLUSZELF o.v.v. factuurnummer. Bij werkzaamheden korter dan een week wordt aan het einde van de werkzaamheden gefactureerd. Bij bedragen boven de € 500,- kan Klussenbedrijf IKKLUSZELF een aanbetaling vooraf vragen of een gespreide betaling. Bijvoorbeeld 50 % bij opdracht, 25% halverwege de werkzaamheden en 25 % bij oplevering.

Mocht u IKKLUSZELF een opdracht hebben verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden en u trekt vervolgens de opdracht weer in dan worden alle hieruit voortvloeiende kosten, bij de opdrachtgever, in rekening gebracht. Dit om mogelijk reeds gemaakte kosten voor bijv. materialen en/of verloren werkuren te compenseren.

Indien u IKKLUSZELF verzoekt zorg te dragen voor de aanschaf van materialen, bij bijv. de lokale bouwmarkt, gelieve IKKLUSZELF te voorzien van contanten voor deze aanschaf. Uiteraard ontvangt u de originele aankoop bon en worden te veel betaalde voorschotten verrekend.

Alle door Klussenbedrijf IKKLUSZELF geleverde materialen blijven eigendom van Klussenbedrijf IKKLUSZELF totdat de laatste betaling is voldaan. Wanneer niet tijdig aan de bovengenoemde betalingscondities wordt voldaan zal Klussenbedrijf IKKLUSZELF u een betalingsherinnering sturen. Wordt ook hier geen gehoor aan gegeven noch betaald, dan zal Klussenbedrijf IKKLUSZELF een laatste aanmaning sturen inclusief administratiekosten. Wordt hierop niet gereageerd of betaald binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning dan wordt door Klussenbedrijf IKKLUSZELF een incassoprocedure opgestart bij een daartoe bevoegd incasso bureau. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.